Privacy Statement

PRIVACY POLICY ATRIUM VASTGOEDONTWIKKELING B.V.

In deze Privacy Policy informeren wij, Atrium Vastgoedontwikkeling B.V., u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons behandeld. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend op de wijze zoals in deze verklaring beschreven.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen u en Atrium Vastgoedontwikkeling B.V., ongeacht de wijze van communicatie. Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.
Voor vragen of opmerkingen betreffende uw privacy kunt u e-mailen naar info@atrium-vastgoed.nl

Cookies

Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. gebruikt functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon.

Indien Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. uw toestemming nodig heeft om cookies te mogen plaatsen dan vragen we u dit bij uw eerste bezoek aan deze website. Daarbij verwijzen wij u ook naar onze cookie verklaring. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Persoonsgegevens

Wat is een persoonsgegeven?
Dat is een gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een natuurlijk persoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan naam, contact- of adresgegevens en BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 jaar is. Indien u van mening bent dat wij persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd kunt u contact opnemen waarna wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
Allereerst ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan. Daarvoor moeten wij immers met u in contact kunnen komen (en u met ons);
Om te voldoen aan onze administratieplicht zoals neergelegd in artikel 3:15i Burgerlijk Wetboek;
Om uw identiteit te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs;
Om te voldoen aan onze archiveringsplicht;
Voor het toezenden van facturen;
Voor eventuele marketing- en communicatieactiviteiten;
Om te voldoen aan onze overige juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt de navolgende persoonsgegevens om in contact te komen, om aan onze verplichtingen te voldoen en om te kunnen factureren en eventueel incasseren:
voornamen, achternamen en eventuele functietitels
geslacht
geboortedatum en geboorteplaats
nationaliteit
woonadres en land
telefoonnummer(s),
e-mailadres
betalingsgegevens
soort legitimatiebewijs en legitimatiebewijsnummer

Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst, uw verkregen toestemming of een gerechtvaardigd belang.

Camera’s ten behoeve van beveiliging
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. zal ten behoeve van de beveiliging camera’s aanbrengen op, om en aan het gebouw waarin de gehuurde woonruimte zich bevindt. De camera’s zullen uitsluitend gemonteerd zijn in de openbare (verkeers)ruimtes, derhalve niet in de gehuurde woonruimte. Voorts zullen geen beelden en video’s gemaakt (kunnen) worden van de binnenzijde van de gehuurde woonruimte. U stemt er mee in dat Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. dit beeldmateriaal maakt en opslaat. Het beeldmateriaal zal door Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. voor geen ander doel gebruikt worden dan voornoemde beveiliging. Het beeldmateriaal zal in beginsel één maand opgeslagen worden, doch in ieder geval ten hoogste zes maanden, na verloop van welke periode het materiaal wordt verwijderd, tenzij de beelden noodzakelijk zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. U heeft het recht Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. en/of haar beheerder te verzoeken inzage te verlenen in het (relevante) beeldmateriaal dat van hem is gemaakt.

Derden en persoonsgegevens
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. deelt persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij nemen daarbij altijd de doeleinden in acht zoals opgenomen in deze privacy policy. Denk bijvoorbeeld aan het beheer en onderhoud van de gehuurde woonruimte, het verlenen van diensten en services, het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures.

Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. kan ook persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wij schakelen soms een derde partij in die namens en in opdracht van Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier. Wij sluiten met derden altijd een verwerkersovereenkomst om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

Indien Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. een derde partij inschakelt die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbiedt dan is deze derde voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk.

Beveiliging
Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten
Heeft u vragen of suggesties ten aanzien van de privacy of wenst u de verstrekte persoonsgegevens aan te passen? Laat het ons weten. U vindt onze contactgegevens onderaan deze privacy policy.

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te beperken, over te dragen of te verwijderen. Tevens kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. U ontvangt in voorkomend geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. zich aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u een datalek ontdekken dan vraagt Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek hebt geconstateerd met Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. te delen. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen
Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

Contactgegevens

Atrium Vastgoedontwikkeling B.V.
Groenhovenstraat 5
2311 BT Leiden
info @ atrium-vastgoed.nl

Disclaimers Atrium Vastgoedontwikkeling B.V.

e-mailberichten:

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor de door de afzender vermelde geadresseerde(n). Het verstrekken aan of gebruik van de informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u direct de afzender te informeren, het bericht en de eventuele bijlagen te vernietigen en de inhoud ervan niet met anderen te delen.

IP
De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de inhoud van deze website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, behoren toe aan Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de website – waaronder uitdrukkelijk de teksten en foto’s – of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen.

De door Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. streeft ernaar om de website te onderhouden en te actualiseren, maar staat er niet voor in dat de inhoud van de website op het moment dat de website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

Eventuele websites die vanuit de website van Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. bezocht kunnen worden, zijn niet door Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. ingericht of gemaakt. Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van die websites.

Deze privacy policy is op 17 juli 2020 vastgesteld.